สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์ (Academy)

 

สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์ (Academy)

                สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์ ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมงานศิลปะประจำชาติ การฝึกฝนนักศิลปะรวมทั้งส่งเสริมสถานภาพด้านวิชาชีพและเศรษฐกิจของมวลสมาชิกด้วยการจัดงานนิทรรศการศิลปะขึ้นเป็นระยะๆ รวมทั้งเป็นที่ให้คำปรึกษาหารือ ประเทศอิตาลีเป็นประเทศแรกที่ก่อตั้งสำนักศิลปะแห่งชาติของฝรั่งเศสกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่สิบหก ส่วนสถาบันศิลปะแห่งชาติของฝรั่งเศสกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ดของประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่สิบแปด และประเทศสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า สำนักศิลปะได้รับศักดิ์และสถานภาพอันมีเกียรติในสังคมศิลปะจึงมักยึดมั่นและอนุรักษ์งานศิลปะซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางหลักวิชาด้านศิลปะ และละเลยความสนใจต่องานศิลปะที่มิได้มีคุณสมบัติดีเด่นตามเกณฑ์นั้น สำนักศิลปะมักถูกต่อว่าที่ให้การสนับสนุนงานศิลปะที่ได้รับการปฏิเสธจากยุคสมัยก่อนๆ  อยู่เนืองๆ และละเลยงานศิลปะแนวก้าวหน้าของยุคสมัยของตนทิ้งไว้ให้บุคคลที่จะบริหารสถาบันในยุคต่อมาพิจารณาและหามาตรฐานใหม่ที่เข้มงวด เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์เดิม
                ในระหว่างยี่สิบห้าปีแรกของคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ ผลงานศิลปะที่มีลักษณะล้ำยุคไปจากเกณฑ์หรือมาตรฐานแบบคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้าของสำนักศิลปะแทบจะไม่มีโอกาสปรากฏตัวนอกเหนือจากการแสดงนิทรรศการเดี่ยวเท่านั้น แต่จากการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และความนิยมศิลปะแบบนามธรรมและศิลปะสมัยใหม่รูปแบบอื่นของสังคมธุรกิจด้านศิลปะเพิ่มพูนขึ้น นักศิลปะสมัยใหม่เริ่มหลุดพ้นจากอาณัติและความต้องการในการยอมรับนับถือจากสถาบัน การคัดง้างกรณีพิพาทระหว่างนักศิลปะแนวสถาบันและนักศิลปะนอกสถาบันที่เคยมีมาแต่ก่อนกาลก่อนก็เริ่มลดความรุนแรงลง แต่สถาบันศิลปะยังคงดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางของศิลปะที่ทำตามระบบและหลักวิชาต่อไป สถาบันศิลปะแห่งชาติที่สำคัญได้แก่ สถาบันวิจิตรศิลป์ (Academie des Beaux – Arts) แห่งนครปารีส สำนักราชบัณฑิตศิลปะ

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com