ศิลปะเกรโก – โรมัน  (Greco – Roman)

 

ศิลปะเกรโก – โรมัน  (Greco – Roman)

                ศิลปะเกรโก – โรมัน ในประวัติศาสตร์ศิลปะช่วงนี้หมายถึงยุค (ระยะปลายของ 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่โรมันสร้างงานศิลปะเลียนแบบศิลปะกรีก ซึ่งจะเลียนแบบจำพวกรูปแบบหลักของประติมากรรมกรีก ราวกับว่ารูปเหล่านั้น แกะสลักโดยประติมากรเอกของกรีก เช่น พอลิคลิตุส และแพร็กซิเทลีส และรูปจำลองเหล่านี้เองที่ทำให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาถึงผลงานศิลปะกรีกที่มีชื่อเสียง แม้ว่าในทางประวัตศาสตร์ศิลปะจะขาดข้อมูลเกี่ยวกับแบบอย่างของงานจิตรกรรมของกรีกเนื่องจากไม่หลงเหลือให้เห็น แต่ภาพจิตรกรรมรูปคนเหมือนที่ใช้ประดับหีบศพที่เฟยุมเมื่อคริสต์ศตวรรษที่หนึ่งถึงที่สี่ที่ดูเป็นธรรมชาติเหล่านี้ทำขึ้น
โดยฝีมือชาวกรีกที่ตั้งรกรากอยู่ตามแถบต่างจังหวัดของประเทศอียิปต์ ซึ่งชาวโรมันได้ครอบครองประเทศอียิปต์ในขณะนั้น
ทำให้ผลงานศิลปะได้รับการขนานนามว่างานศิลปะเกรโก – โรมัน

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com