ศิลปะไมโนน (Minoan)

 

ศิลปะไมโนน (Minoan)

                 ศิลปะไมโนน คือ ศิลปะและอารยธรรมของ ชาวครีตโบราณ ซึ่งสะท้อนความมีศิลปะพัฒนาการความเจริญด้านวิธีการขั้นสูง ปราชญ์แบ่งอารยาธรรมไมโนนออกเป็น 3 ตอน คือ
                ระยะต้น ( 3400 – 2400 ปีก่อนคริสตกาล )
                ระยะกลาง ( 2400 – 1580 ปีก่อนคริสตกาล )
                ระยะปลาย ( 1580 – 1100 ปีก่อนคริสตกาล )
                อารยธรรมนี้พัฒนาขึ้นถึงขีดสุดประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ภาชนะไมโนน ภาพวาดฝาผนังกลวิธีปูนเปียกและสถาปัตยกรรม มีคุณค่าสูงส่ง ภาชนะตกแต่งด้วยเส้นลวดลายง่ายๆ แบบนามธรรม ในช่วงระยะต้นและระยะกลางตอนต้น ซึ่งต่อมาตอนปลายของยุคกลางจึงมีลวดลายของคน สัตว์ พืช และรูปแบบอื่นๆในธรรมชาติ ภาพวาดปูนเปียกบนผนังของ วังกษัตริย์ไมโนสแห่งโนสโซส ถูกค้นพบใน ค.ศ. 1912 มีการปฏิสังขรณ์บางส่วนของภาพนี้นับตั้งแต่นั้นมา ผลงานนี้ทำให้ชนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต และความเชื่อในศาสนาของชาวไมโนน ภาพฝาผนังชิ้นนี้แม้ว่าจะมี คุณสมบัติคล้ายคลึง กับจิตรกรรมฝาผนังของชาวอียิปต์ ซึ่งเป็นชนชาติที่ทำการค้าขายติดต่อกับชาวไมโนน แต่ผลงานภาพวาดปูนเปียกของชาวไมโนนนั้น ดูมีชีวิตชีวาและดูเป็นธรรมชาติ มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า ตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมของชาวไมโนน จะเห็นได้จากบรรดาพระราชวังในสมัยยุคกลางถึงยุคปลายที่ โนสโซส ไฟ แอสโตส และ มาลิเอ ซึ่งแต่ละแห่งเป็นที่ตั้งของวังในระยะแรกๆ ของอารยธรรม นอกจากการตกแต่งผนังอย่างสวยงามแล้ว ยังเป็นหลักฐานให้เห็นถึงพัฒนาการการระบบระบายน้ำที่หลักแหลมอีกด้วย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com