นิมิตรหมายใหม่ "โครงการป้องกันและรักษาซากเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุ และสร้างทางขึ้นไปตามปล่องจากช่องเขาอกทะลุสู่ยอดเขา
 
...ที่กรม ศิลปากร เทเวศน์ ...