โครงการแปลพระสูตรมหายาน จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
สมเด็จมหาพุฒาจารย์วัดสระเกศเมตตาให้ อ.พิสุทธิศักดิ์  ประทุมสุวรรณ 
 รดน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 18 เมย.51
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ 
 พระราชทานเงินก้อนแรกเป็นเงินทุนปฐมฤกษ์โครงการแปลพระสูตรมหายาน จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ 
 โดยมีพระวิศวภัทร รองประทาน มอบต่อให้ อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ ซึ่งเป็นเหรัญญิก (14พค.51)
 
 
 ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ ประธานโครงการแปลพระสูตรมหายาน จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ 
จัดประชุมครั้งแรกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยลัย (14 พค.51)
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com