งานออกแบบเพื่อประโยชน์แก่ทุกศาสนา
 

มัสยิดอัลบารอกะฮ์ (กระทุ่มเสือปลา)

ออกแบบปรับปรุง โดย อาจารย์พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ