ทอดผ้าป่าสามัคคี วััดมุจลินทราวาส
 

๑๖ กันยายน ๒๕๖๖