พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดิน
ขึ้นประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เป็นอาจาริยบูชา ๑๐ ปี มรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

หน้า 1  2

 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 
 
 
พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
 
 
 
พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 1  2

 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com