ธรรม ปัจจัยแห่งการอยู่อย่างสุขใจ
“ สุข ด้วย บุญ ”

        บุญ ความชื่นบานทางจิตใจ ทำให้เกิดการมีชีวิตของเรา มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวอยู่อย่างชื่นบานบันเทิงใจทั้งตัวเราและรอบๆข้าง ที่สามารถควบคุมใจให้กลับมาภายในที่ปลอดภัย แม้บางครั้งใจมักจะวิ่งไปไกลสุดขอบฟ้า แต่ก็มักเวียนไปเวียนมาไม่พ้นสู่ตน เมื่อเราหมั่นเรียกใจหรือดึงกลับมาไม่ให้พ้นสายตา ล้วนเป็นการแสดงพลังที่น่ายกย่อง ทำให้เกิดพลังใจที่น่ายกย่อง ทำให้เกิดความอบอุ่นเป็นสุขได้ทั้งตัวเราและครอบครัว ช่วยชุบชูจิตใจภายในของเราให้แช่มชื่นได้อย่างดี เป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยกันและกัน การแสดงความกตัญญูต่อชีวิตมีใจเกื้อกูล ให้พลัง ให้กำลังใจ มีความงอกงามในใจ และทำให้เกิดสุขทั้งตัวเราและคนรอบข้างตลอดกาล มีเป้าหมายภายในใจมุ่งที่จะไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

วิธีการสวดมนต์

๑. ตั้งนะโม ๓ จบ
๒. สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
๓. สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
๔. สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
๕. สวดมหาการุณิโก
๖. สวดพุทธคุณ อย่างเดียวเท่ากับอายุ บวก ๑ เช่น อายุ ๒๘ ปี
ให้สวด ๒๙ จบ อายุ ๕๔ ปี ให้สวด ๕๕ จบ เป็นต้น
๗. แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุ
ศล

ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์

๑. ได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
๒. ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ด้วยกาย วาจา และใจ
๓. ได้ทำบุญ คือความดีครบวงจร คือกาย วาจา และใจ
๔. ได้มีโอกาสทำจิตใจให้สงบเป็นกรณีพิเศษ
๕. ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองให้คุ้นเคยกับการทำความดี
๖. ได้ขจัดความเกียจคร้านที่มีอยู่ในจิตให้น้อยลง
๗. ได้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญอย่างสูงตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การเจริญภาวนา

ฉะนั้น ถ้าท่านต้องการความสงบสุข ความสำเร็จ ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ขอเชิญท่านไหว้พระสวดมนต์และทำจิตใจให้สงบตามแบบที่โบราณาจารย์ท่านให้ไว้

คาถาบูชาดวง

คนเกิดวันอาทิตย์
อะ วิช สุ นุส สา นุต นิ
ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป ใช้ทางเมตตามหานิยม
สวดวันละ ๖ จบ

คนเกิดวันจันทร์
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบก ใช้ทางคงกระพัน
สวดวันละ ๑๕ จบ

คนเกิดวันอังคาร
ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

ชื่อคาถาฝนแสงห่า ใช้ทางเมตตามหานิยม
สวดวันละ ๘ จบ

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

ชื่อคาถาพระนารายณ์เกลื่อนสมุทร ใช้เสกปูนสูญผี
สวดวันละ ๑๗ จบ

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่างๆ
สวดวันละ ๑๒ จบ

คนเกิดวันพฤหัสบดี
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

ชื่อคาถาพระนารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ใช้ทางมหานิยม
สวดวันละ ๑๙ จบ

คนเกิดวันศุกร์
วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางมหานิยม
สวดวันละ ๒๑ จบ

คนเกิดวันเสาร์
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอนคุณไสย
สวดวันละ ๑๐ จบ

คำสอนของรากแก้วพระกรรมฐาน

ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์
(หลวงปู่มหาจันทร์ สิริจนฺโท)

เรื่องความตาย

                “ควรพวกเราทั้งหลายคิดดูให้เห็นโทษและคุณ แห่งความตายเสียให้ชัด ผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตาย ให้เห็นว่าเป็นสมบัติ สำหรับตัวเรา เราจะต้องตายในกาลอันสมควร คือความตายมาถึงเราสมัยใดสมัยนั้นแหละ ชื่อว่ากาลอันสมควร ไม่ควรจะเกลียด ไม่ควรจะกลัวสังขารทั้งหลาย คือสัตว์ที่เกิดมาในไตรภพจะหลีกหลบให้พ้นจากความตายไม่มีเลย เมื่อมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้ว ย่อมมีความตาย เป็นเบื้องปลายทุกคน นัยหนึ่งให้เอาความเกิด ความตาย ซึ่งมีประจำอยู่ทุกวันเป็นเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาถึงความตาย ก็ต้องพิจารณาถึงความป่วยไข้และความแก่ความชรา เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน ให้พิจารณาถึงความป่วยไข้ว่า พยาธิ ธมฺโมมฺหิ พยาธิ อนตีโต เรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดาจะข้ามล่วงพ้นไปจากความป่วยไข้หาได้ไม่ ถ้าแลพิจารณาเห็นความชราอันเป็นปัจจุบันได้ก็ยิ่งประเสริฐ ความระงับสังขารทั้งหลายนั้น ท่านมิได้หมายความตาย ท่านหมายวิปัสสนาญาณและอาสวักขยญาณ คือปัญญารู้เท่าสังขาร รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ เป็นชื่อของพระนิพพาน เป็นยอดแห่งความสุข”

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
การตำหนิติเตียนผู้อื่น

                “ถึงเขาจะผิดจริง ก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม ไม่ดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลัดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง”

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com